මට මන්ත්‍රීවරු 134ක් තියන් ජනාධිපති වෙන්න ඕනේ නැහැ ඕයි සජිත්ට යකා නගී

Previous Post Next Post