බෞද්ධාලෝක මාවතේ එල්ලලා ගහද්දි මගේ කෑ ගැහිල්ලග නෑහෙන්න කැසට් එකේ දැම්මේ බුදු කරුණා දෑස තෙමී

Previous Post Next Post