නාමල් රාජපක්ෂ පළමුවරට රනිල් ජනාධිපති කරපු හේතුව හෙළිකරයි

Previous Post Next Post