මම බටලන්දේ ඡායාරූප ශිල්පියෙක්නෙ. මමනෙ ෆොටෝ ගත්තෙ ඉතිං-ඉන්ද්‍රානන්ද ද සිල්වා

Previous Post Next Post