මේ වගේ කාල වකවානුවක ඇයි තමන් තමන්ගැන සිතිය යුත්තේ , සිරුරේ විශ්මිත අසිරිය

Previous Post Next Post