ඉන්ධන හිඟය පැතිරෙන්න පුළුවන් හැම ක්ෂේත්‍රයටම බලපෑම් කරමින් පැතිරිලා තියෙනවා - වෛද්‍ය නලින්ද

Previous Post Next Post